สิ่งควรรู้เรื่องสินเชื่อ

เรื่องเพดานของค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยต่าง ๆ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกสถาบันทางการเงินย่อมให้ความสำคัญ เนื่องจาก ธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อนั้นเป็นธุรกิจที่ต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ภายใต้
การกำกับการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันในนามของ “แบงค์ชาติ” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ออกกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ สำหรับสถาบันทางการเงินทั้งที่เป็นธนาคารและที่ไม่ใช่ธนาคารไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการคิดค่าดอกเบี้ยควรเป็นอย่างไร
สำหรับสถาบันทางการเงินที่เป็นธนาคาร แบบนี้ธนาคารจะทำการเรียกเก็บดอกเบี้ยในลักษณะปกติทั่วไปแต่หากเมื่อใดที่ลูกค้าเกิดการการผิดนัดหรือเกิดการชำระเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้สามารถคิดดอกเบี้ยปรับรวมกันได้ไม่เกิน 28 % ต่อปี (ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามห้ามเกินจากนี้เป็นอันขาด)
สำหรับสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร แบบนี้จะทำการคิดดอกเบี้ยในลักษณะที่ไม่เกิน 15%
ต่อปีแต่หากเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าเกิดการการผิดนัดหรือเกิดการชำระเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ก็สามารถ
คิดดอกเบี้ยปรับรวมกันไม่เกิน 28 % ต่อปีเช่นเดียวกับสถาบันทางการเงินที่เป็นธนาคาร
สำหรับการกำหนดเพดานของดอกเบี้ยอาจไม่สามารถบังคับใช้กับสินเชื่อส่วนบุคคลบางรูปแบบได้ อาทิเช่น
– สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นสิ่งค้ำประกัน เช่น สินเชื่อสำหรับการซื้อที่อยู่ สินเชื่อที่นำมาแลกโดยรถ
– สินเชื่อสำหรับการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ
– สินเชื่อสำหรับการศึกษา
– สินเชื่อสำหรับใช้ในการเดินทางเพื่อการไปทำงานในพื้นที่ต่างประเทศ
– สินเชื่อสำหรับการเป็นสวัสดิการเพื่อพนักงาน
– สินเชื่อสำหรับการรักษาตัวยามเมื่อมีการเจ็บป่วย
เป็นต้น

Leave a Comment