มาล้วงลึกถึงข้อมูลที่เครดิตบูโรจะโชว์ให้เราทราบกันเถอะ

เรื่องของรายละเอียดที่ทางเครดิตบูโรจะโชว์หรือแสดงให้เราทราบในเอกสารเมื่อเราทำ
การตรวจสอบข้อมูล มีดังนี้
– ส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, วันเกิด, สัญชาติ, เพศ, สถานะทางด้านการสมรส, ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้, สรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีของสินเชื่อ
– รายงานข้อมูลทางด้านเครดิต มี 5 แบบด้วยกัน (แล้วแต่รูปแบบการชำระเงินและหนี้สินของบุคคลนั้นๆ ) มีดังนี้
– บุคคลที่ไม่เคยมีประวัติคงค้างหนี้สิน
– บุคคลที่เคยมีประวัติคงค้างหนี้สินในอดีตแต่ในปัจจุบันนั้นสามารถกลับมาชำระเงินได้ตามปกติ
– บุคคลที่เคยมีประวัติคงค้างหนี้สินในอดีตแต่ภายหลังสามารถชำระเงินคืนปลดหนี้สินได้ทั้งหมดจนนำไปสู่การปิดบัญชีหนี้สินนั้นได้
– บุคคลที่เคยมีประวัติการชำระเงินแต่ภายหลังต้องเข้าสู่ระบบโครงการพักการชำระหนี้สิน
– บุคคลที่เคยมีประวัติการชำระเงินในอดีตี่ผ่านมาและปัจจุบันยังคงมียอดเงินหนี้สอนค้างอยู่
สำหรับรายละเอียดที่จะแสดงในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วย ประเภทของสินเชื่อนั้น ๆ , สถาบัน
ทางการเงินผู้ให้สินเชื่อ, วันที่ตรวจสอบข้อมูล, เลขบัญชีสินเชื่อ, วันที่ทำการเปิด-ปิดบัญชีสินเชื่อ, วันชำระเงินหนี้สินล่าสุดที่คุณทำการจ่าย, สถานะของบัญชีสินเชื่อ, ลักษณะของสินเชื่อนั้นเป็นการกู้แบบใด, วงเงินสินเชื่อที่กำหนด, ยอดเงินที่เป็นหนี้สินที่มีระยะเวลาเกินจากกำหนดของการชำระเงิน, ยอดหนี้ขั้นต่ำที่ต้องทำการจ่าย, ประเภทของสินเชื่อนั้น ๆ , วันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผิดนัดการจ่ายเงินเอถึงกำหนด, ประวัติของการชำระเงิน (ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 34 เดือนโดยประมาณ) ส่วนนี้ก็จะประกอบด้วยเดือน, ยอดเงิน
ที่ได้มีการใช้ไป, จำนวนวันของการค้างชำระที่เกิดขึ้น