การตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยตนเอง

สำหรับการตรวจสอบเครดิตบูโรของตัวเองนั้นเราสามารถทำได้ไม่ยาก ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเฉพาะสถาบันทางการเงินเท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจาก ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนตาม พรบ.
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (พ.ศ. 2545) สำหรับขั้นตอนในการขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรนั้นสามารถตรวจสอบได้ด้วยขั้นตอน ดังนี้
– ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเครดิตบูโรประสงค์ดำเนินการติดต่อขอข้อมูลด้วยตนเอง ลักษณะนี้ควรมี
การเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนอันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางหรือแม้กระทั่งบัตรประจำตัวของบุคคลที่เป็นคนต่างด้าว
สำหรับส่วนที่เป็นนิติบุคคล ลักษณะนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลที่เป็นกรรมการอันมีอำนาจพร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อรับรองเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย, หนังสือที่เป็นการรับรองสถานะนิติบุคคล (หนังสือนี้จำเป็นต้องมีการรับรองหรือเป็นการออกเอกสารภายในระยะเวลา 3 เดือน) เอกสารนี้จะใช้งานได้จริงก็ต่อเมื่อมีการลงชื่อรับรองโดยกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจในการรับรองเอกสารนั้น ๆ นอกจากนี้หากนิติบุคคลใดที่มีตราประทับของสถานที่นั้น ๆ อยู่แล้วก็อาจเสนอมาด้วยได้เพื่อช่วยการพิจารณามากขึ้น
– กรณีผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเครดิตบูโรประสงค์มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการขอข้อมูลแทน
ลักษณะนี้ควรมีการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
– สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนอันได้แก่ เอกสารที่เป็นการแสดงการมอบอำนาจที่มีการเขียนรายละเอียดเรียบร้อย , สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล (มีการรับรองเอกสารถูกต้องโดยเจ้าของข้อมูล) นำมาพร้อมกับบัตรประชาชนฉบับจริงของเจ้าของข้อมูล, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นผู้ถูกมอบอำนาจ (มีการรับรองเอกสารถูกต้องโดยเจ้าของข้อมูล) นำมาพร้อมกับบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
– สำหรับส่วนที่เป็นนิติบุคคล ลักษณะนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมเอกสารอันได้แก่ เอกสารที่เป็นการแสดงการมอบอำนาจที่มีการเขียนรายละเอียดเรียบร้อย , หนังสือที่เป็นการรับรองสถานะนิติบุคคล (แบบนี้ต้องมีการรับรองหรือเป็นการออกเอกสารภายในระยะเวลา 3 เดือน) เอกสารนี้จะใช้งานได้จริงก็ต่อเมื่อมีการลงชื่อรับรองโดยกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจในการรับรองเอกสารนั้น ๆ, หากมีตราประทับก็ควรเสนอมาด้วย , สำเนาของบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล (มีการรับรองเอกสารถูกต้องโดยเจ้าของข้อมูล) นำมาพร้อมกับบัตรประชาชนฉบับจริงของเจ้าของข้อมูล, สำเนาของบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นผู้ถูกมอบอำนาจ (มีการรับรองเอกสารถูกต้องโดยเจ้าของข้อมูล) นำมาพร้อมกับบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
หลังจากนั้นก็ทำการยื่นเอกสารทั้งหมดและทำการชำระเงินในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมแก่พนักงานแล้วหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ระบบการตรวจสอบในทันที